Select Page

STAGE

COORDINATORS

LIST

 

 

SL.NO

Session

Name

Mobile no

 Email.id

                  1.

Kayachikitsa

Dr.Chandrakala

Dr.HarikrishnanG

Dr.AparnaChandra

9447458686

9042884513

8075231774

Drchandrakala100@gmail.com

hari.krishna@ymail.com

aparnabs94@gmail.com

                  2.

Panchakarama

Rasayana

Dr. Parvathy SP

Dr. Soumya Jacob

8289838366

9495300533

parvathysp@gmail.com

soumyajacob100@yahoo.in

                  3.

 

Swasthavritta

Dr.Prasanth P

Dr.Rahul K R

Dr.lekshmi R S

8129486969

7012236565

9148730028

prasanthnecessary@gmail.com

rahulkr0507@gmail.com

lekshmirs87@gmail.com

                 4.

 Samhitha

 Manasika

Dr.Ajith

Dr.Arya M S

 

9446661182

9496191561

drajithbams@gmail.com

aryavenganoor95@gmail.com

                5.

Salya

Dr Shaithya Raj

Dr.Nisha M G

Dr.Reshma Suresh

9495434862

8301087174

9846718323

shaitya.raj@gmail.com

nishamgmalu@gmail.com

reshmasureshb89@gmail.com

               6.

Salakya

Dr Jasna Chandran

Dr Anjana S

7348976209

7902809362

jasnachandran9025@gmail.com

anjanasanil199426@gmail.com

              7.

Kaumara Bhrithya

Dr HarikrishnanM

Dr. Nandu G

9446262733

8281230800

drharikrishnan.m@gmail.com

drnandhu88@gmail.com        

              8.

Rasa & Bhaishajya

DrParthasarathi

Dr Sajna S A

Dr Dhanesh

9495340985

9746123343

9496156733

parthasarathips@yahoo.co.in

sajna.s.a@gmail.com

drdhaneshkannanr@gmail.com                           

               9.

Dravya Guna

Dr. Sandhu G

Dr. Preethi Mohan

9482331617

9447320363

Sandhujoseph2@gmail.com

Drpreeti94@gmail.com

              10.

Agada Tantra

Dr Priya

Dr Sheeja

9446511064

9497590843

priyakannanku@gmail.com

Sheeja1arun@gmail.com

              11.

 Prasooti & Sthree Roga

Dr Devika B S

Dr Abha L Ravi

Dr Aparna C R

9061417101

8281578252

6282187031

drdevikabs@gmail.com

Abharavi22@gmail.com

Craps2610@gmail.com

              12.

General

Dr. Arjun Chand

Dr. Josna

Dr Divya A

9495389767

9495158366

9495949306

arjunchandcp@gmail.com

dr.josnavinod@gmail.com

a.divyachandrasekhar@gmail.com

 

×